پروژه کاربرد اتیلن و پروپیلن در صنایع شیمیایی ۱۴۰ ص

Word2007

مقدمه :

مواد اولیه فرآیندهای پتروشیمیائی

Feed Stocks For Petrochemcals

فرآیندهای پتروشیمیائی سالها بعد از صنعت نفت ابداع شده اند و به تدریج بصورت واحدهای جداگانه و مجتمع درآمده اند بطوریکه در زمینه های مختلف تولیدی فرآورده های پتروشیمیائی پیشرفت های جالب داشته اند . مواد اولیه فرآیندهای پتروشیمیائی بیشتر هایدروکاربنها بوده که بوسیله منابع نفتی تأمین میگردد در صورتیکه از نظر نوع و خواص با یکدیگر متفاوت هستند .

مواد اولیه فرآیندهای پتروشیمیائی به دسته های زیر بخش میگردد :

۱- گازها (Gases) :

گاز همراه با نفت خام (Associated gas)- گاز تفکیک شده از فاز مایع (Candensate)- گاز پالایشگاه (Refinery gas) که شامل گازهای کراکینگ و دستگاههای کک سازی و پایدار کننده (Cracker – Coker – Stabilizer)- گاز طبیعی (Natural gas)- گاز نفتی مایع (Liquefied Petroleum gas = LPG) .

۲- مایعات سبک (Light Liquids) :

مایعات گاز طبیعی (Natural Gas Liquids)- نفتاها (Naphthas)- گازولین طبیعی (Natural gasoline)- نفت چراغ (Kerosene)- نفت گاز (Gas oil)- فرآورده های سبک کراکینگ کاتالیستی (FCC light products) .

۳- مایعات سنگین (Heavy Liquids) :

نفت گاز تولیدی از دستگاه تفکیک در فشار کم (Flasher gas oil)- نفت های کوره (Fuel oils)- اجزاء واکسی (Waxy distillates)- نفت خامهای سنگین (Heavy crude oils) .

۴- مواد جامد (Solids) :

واکس های پارافینی (Paraffin waxes)- باقیمانده دستگاه آسفالت گیری (Deasphalter bottoms)- باقیمانده ستونهای تفکیک (Distillation bottoms)- رسوبات تانکهای انبار فرآورده های پالایشگاهی (Storage tanks bottoms) .

بطوریکه مشاهده میگردد مواد اولیه فرآیندهای پتروشیمیائی ممکن است هایدروکاربنهای خالص و یا اجراء نفتی مختلف و یا باقیمانده های سنگین تولیدی از دستگاههای پالایشگاهی باشند .

برای مثال تهیه گاز هایدروژن بوسیله فرآیندهای مختلف (Dehydrogenation – Steam reforming – Catalytic reforming) و تولید ترکیبات شیمیائی بوسیله فرآیندهای شیمیائی (Hydration – Isomerization – Halogenation Crscking – Alkylation – Oxidation-) انجام مییابد .

در تمام مراحل تهیه مواد پتروشیمیائی خالص نبودن ابتدای مواد ورودی و هم چنین فرآورده های نهائی تولید حائز اهمیت و مستلزم هزینه های مربوط خواهد بود که البته بستگی به کیفیت مواد دارد . برای مثال خالص شدن گاز (طبیعی – فرآیندی) سهل تر از مایعات نیمه سنگین و باقیمانده های ستونهای تفکیک بوده و بنابراین در بهای فرآورده های تولیدی از روشهای پتروشیمیائی مربوط مؤثر میباشد .

گازهای همراه با نفت خام شامل مقادیر بالائی از هایدروکاربنهای پارافینی بوده و گازهای فرآیندی بیشتر شامل هایدروکاربنهای الفینی و اروماتیکی میباشد که البته روش و درجه خالص سازی آنها با یکدیگر متفاوت است .

خالص سازی گازها (Purification of Gases) :

گازهائی که در جدول نشان داده شده اند در فرآیندهای پتروشیمیائی بکار رفته و در شرائط ویژه تبدیل به فرآورده های مختلف میگردد . در صورتیکه امکان دستگاههای صنعتی مربوطه میسر نباشد گازهای مزبور به مصرف تولیدی انرژی گرمائی جهت واحدهای تولیدی و نیازهای خانگی میرسند .

ناخالصی های عمومی موجود در گازهای مختلف بقرار زیراند :

۱٫ ناخالصی های مکانیکی (ذرات جامد پراکنده)

۲٫ ناخالصی های شیمیائی

۳٫ بخار آب

۴٫ سایر ترکیبات شیمیائی

گاز طبیعی (Natural gas) :

گاز طبیعی از چاههای نفتی استخراج شده که در شرائط مختلف بهره برادری آماده کاربردی میگردد . ترکیب اجراء گاز طبیعی و میزان ناخالصی های موجود در آن در مناطق مختلف دنیا متفاوت بوده و با در نظر گرفتن هزینه های پالایش و انتقال و هم چنین میزان تولید و بهره دهی امکان کاربرد آن در فرآیندهای پتروشیمیائی مورد بررسی و طراحی های ویژه واقع میشوند .

میزان استخراج و بهره برادری گاز طبیعی در نقاط مختلف هو چنین یکسان نبودن و به شرائط منبع (دما- فشار – میزان بهر ه دهی) بستگی خواهد داشت و بطور استاندارد میزان تولید گاز طبیعی برحسب میلیون فوت مکعب استاندارد بر روز (MMSCFD) و یا میلیون متر مکعب استاندارد بر روز (MMSCMD) اندازه گیری میگردد .

گاز طبیعی به یکی از حالات زیر ممکن است تبدیل شده و مورد انتقال و کاربرد قرار گیرد :

(A)-  بصورت طبیعی در شرائط معین (دما – فشار) که بنام (Natural Gas) و یا NG موسوم است .

عنوان

صفحه

مواد اولیه فرآیند های پتروشیمیائی

۱

جداسازی اجزاء سازنده مخلوطهای گازی به روشهای مختلف

۱۰

اتیلن (اختراع – خلاصه از اختراع – و غیره .. )

۲۴

فرآیند کراکینگ گرمائی  (Thermal Cracking) :

۶۰

فرآیندهای تولید گاز (Ethylene) از ترکیبات و (Naphtha)

۶۶

فرآیندهای تولید ترکیبات مختلف از گاز اتیلین (Ethylene Derivatives)

۷۷

کاربرد های پروپیلن در صنایع پتروشیمی

۹۵

تولید فرآورده ها از گاز (Propane)

۱۱۶

فرآیند های هایدروژن گیری از ترکیبات پارافینی :

۱۱۶

تولید فرآورده های شیمیائی از گاز(Propylene) :

۱۲۰

تولید فرآورده آیزوپروپانول (Isopropanol) :

۱۲۰

مکانیزم فرآیند Deutsche Texaco AG (DTA) :

۱۲۳

تولید فرآورده (Propylene oxide) :

۱۲۴

تولید فرآورده (Propylene glycol) :

۱۲۶

فرآیند تولید (Polyethylene ) سبک در فشارهای مختلف:

۱۲۷

کاتالیست (Ziegler) و مکانیزم فرآیند پالیمر شدن برای تولید (Polyethylene)

۱۲۹

فرآیند تولید (Polypropylene) :

۱۳۱

فرآیند تولید کووپالیمرهای (Ethylene – Propylene) :

۱۳۲

فرآیند تولید کوپالیمرهای (Ethylene – Butadiene) :

۱۳۳

فرآیند تولید کوپالیمرهای (Isobutene) :

۱۳۳

فرآیندهای تولید کوپالیمرهای (Ethylene) با ترکیبات Ethyl acrylate –   acetate vinyl

۱۳۴

نتیجه گیری

۱۳۵

منابع و ماخذ

۱۳۹

نوشته پروژه کاربرد اتیلن و پروپیلن در صنایع شیمیایی ۱۴۰ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.