انتخاب پلیمرها جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار ۳۸ ص

Word2007

محاسبات افت فشار

افت فشار در لوله ها

جهت محاسبه افت فشار در لوله ها در دمای ۱۰ درجهسانتیگراد از منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگراز ۱ متر لوله با قطر mm63 و ضخامت mm5/10 استفاده شود و دبی جریان آب از لوله ۵/۴لیتر در ثانیه باشد میزان افت فشار طبق منحنی برابر ۲۰۰ میلیمتر ستون آب (۲۰ میلیبار و یا kPa 949/1) خواهد بود. در این منحنی می توان علاوه بر میزان دبی جریان آب، سرعت جریان آب را نیز مبنا قرار داد.

 همانگونه که اشاره شد منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ جهت محاسبات در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ولی برای محاسبه ساده تر و دقیقترافت فشار در دماهای ۱۰ ، ۵۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد می توان از مقادیر ارائه شده درجداول زیر استفاده نمود

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول  :افت فشار در لوله هاو بررسی آن

۱

محاسبات افت فشار

۲

بررسی تجربی اثر پلیمرهای طبیعی در کاهش اصطکاک جریان

۳

افت فشار اصطکاکی                                                            

۴

مشخصات کلی لوله های پنج لایه ی پلیمری

۵

مزایای استفاده از لوله های پنج لایه ی پلیمری

۱۴

فصل دوم : آشنایی با انواع پلیمر و رزین

۱۵

پلیمرهای بلوری مایع LCP

۲۰

پلی استایرن

۲۱

فصل سوم :پلیمرهای مورد استفاده جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار

۲۴

ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار با تزریق پلیمر و مونومر

۲۸

محاسبه افت فشار مورد تحقیق اشپیگل و همکارانش

۳۳

نتیجه گیری

۳۶

منابع و ماخذ

۳۷

 

نوشته انتخاب پلیمرها جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار ۳۸ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

انتخاب پلیمرها جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار ۳۸ ص

Word2007

محاسبات افت فشار

افت فشار در لوله ها

جهت محاسبه افت فشار در لوله ها در دمای ۱۰ درجهسانتیگراد از منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگراز ۱ متر لوله با قطر mm63 و ضخامت mm5/10 استفاده شود و دبی جریان آب از لوله ۵/۴لیتر در ثانیه باشد میزان افت فشار طبق منحنی برابر ۲۰۰ میلیمتر ستون آب (۲۰ میلیبار و یا kPa 949/1) خواهد بود. در این منحنی می توان علاوه بر میزان دبی جریان آب، سرعت جریان آب را نیز مبنا قرار داد.

 همانگونه که اشاره شد منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ جهت محاسبات در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ولی برای محاسبه ساده تر و دقیقترافت فشار در دماهای ۱۰ ، ۵۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد می توان از مقادیر ارائه شده درجداول زیر استفاده نمود

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول  :افت فشار در لوله هاو بررسی آن

۱

محاسبات افت فشار

۲

بررسی تجربی اثر پلیمرهای طبیعی در کاهش اصطکاک جریان

۳

افت فشار اصطکاکی                                                            

۴

مشخصات کلی لوله های پنج لایه ی پلیمری

۵

مزایای استفاده از لوله های پنج لایه ی پلیمری

۱۴

فصل دوم : آشنایی با انواع پلیمر و رزین

۱۵

پلیمرهای بلوری مایع LCP

۲۰

پلی استایرن

۲۱

فصل سوم :پلیمرهای مورد استفاده جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار

۲۴

ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار با تزریق پلیمر و مونومر

۲۸

محاسبه افت فشار مورد تحقیق اشپیگل و همکارانش

۳۳

نتیجه گیری

۳۶

منابع و ماخذ

۳۷

 

نوشته انتخاب پلیمرها جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار ۳۸ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پروژه طراحی راکتور های مورد استفاده در صنعت با استفاده از نرم افزار HYSYS

Word2007

طراحی و رآکتور و مبدل آن با نرم افزار HYSYS

رآکتور بکار رفته در این پروسس کاتالیزوری می باشد و باید سطح مورد نیاز کاتالیزور و وزن آن را محاسبه و با استفاده از آن قطر رآکتور را بدست آورد . محاسبه سطح کاتالیزور باید بر مبنای دبی متانول انجام شود .

محصول خروجی از واکنش کاتالیستی وارد مبدل حرارتی که در قسمت پائین رآکتور قرار دارد می شود . در مبدل می باید سطح حرارتی مورد نیاز و تعداد لوله ها را تعیین نماییم . برای بدست آوردن سطح حرارتی لازم ابتدا باید شار حرارتی لازم را محاسبه نماییم .

شار حرارتی از رابطه فوق بدست می آید .

و با توجه به رابطه زیر می توان سطح حرارتی لازم را بدست آورد .

Q شار حرارتی(Btu/hr) ، m دبی جرمی (Lb/hr) ، cp ظرفیت حرارتی (Btu/LbF) و DT اختلاف دمای ورودی و خروجی ، U ضریب کلی انتقال حرارت ( Btu/hrft2 0F ) و LMTD متوسط لگاریتمی اختلاف درجه حرارت ( ۰F ) و A سطح نبادل حرارتی ( ft2 ) .

برای ضریب کلی انتقال حرارت از اعداد تجربی که در مراجع مختلف ارائه گردیده استفاده می نماییم . تعداد و مشخصات لوله های مبدل را براساس سطح حرارتی بدست می آوریم .

ارتفاع رآکتور نیز از رابطه زیر بدست می آید :

(فضای پایین کاتالیزور) + (فضای بالای کاتالیزور) + کلگی ها + ارتفاع لوله های مبدل =ارتفاع کل رآکتور

در مورد دما و نوع سیال های جریان یافته در مبدل راکتور لازم به تذکر است که دمای محصولات واکنش °F 1292 (°C 700 ) می باشد و دمای این مواد هنگام خروج °F302می باشد که باعث گرم کردن آب ورودی به مبدل می شود . دمای آب ورودی به مبدل برابر دمای آب خروجی از تبخیر کننده یعنی °F 203 می باشد . مقداری آب نیز به آب خروجی از تبخیر کننده اضافه می شود ولی به علت رعایت احتیاط حداکثر دمایی که آب ورودی می تواند داشته باشد (°F302) برای آن در نظر گرفته می شود .

در این مبدل بخار لازم برای تبخیر کننده نیز تأمین می شود . فشار این بخار psig 30 بوده و دمایی برابر °F250 دارد . این مبدل در واقع عمل بازیافت حرارت حاصل از واکنش و جلوگیری از اتلاف حرارت را انجام می دهد .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول – طراحی راکتور های مورد استفاده در صنعت با نرم افزار Hysys

۱

طراحی راکتور و مبدل آن با نرم افزار HYsys و نتایج ارائه شده

۲

طراحی و محاسبات برج

۱۲

فصل دوم : مدلینگ و شبیه سازی واکنش های شیمیایی درون راکتورها

۲۳

مدلینگ و شبیه سازی سنتز حلقه ی آمونیاک

۲۵

مقدمه

۲۵

اطلاعات طرح

۲۷

ضریب های انتقال دهنده ی گرما

۳۵

نتیجه گیری

۴۱

شبیه سازی راکتورهای سنتز آمونیاک

۴۱

کاتالیست بستر عایق گرمایی

۵۴

کاتالیست بستر بدون عایق گرمایی

۵۵

برنامه ریزی و محاسبه

۵۶

راکتورهای گرمایی خودکار

۵۸

نتیجهع گیری کلی پایان نامه

۶۰

عنوان

صفحه

شبیه سازی و بهینه سازی عامل واکنش آمونیاک صنعت

۶۱

مدل کلی راکتور

۶۴

عامل موثر و معادلات ذره ی کاتالیست

۶۶

محاسبات عددی

۷۱

مدلسازی وشبیه سازی

۷۴

بهینه سازی کنش راکتور

۷۵

بهینه سازی سرعت اصلی واکنش

۷۷

نظریات مطرح شده بر روی شبیه سازی راکتور

۸۴

پاسخ به نظریات مطرح شده

۸۵

منابع

۸۸

نوشته دانلود پروژه طراحی راکتور های مورد استفاده در صنعت با استفاده از نرم افزار HYSYS اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پروژه طراحی راکتور های مورد استفاده در صنعت با استفاده از نرم افزار HYSYS

Word2007

طراحی و رآکتور و مبدل آن با نرم افزار HYSYS

رآکتور بکار رفته در این پروسس کاتالیزوری می باشد و باید سطح مورد نیاز کاتالیزور و وزن آن را محاسبه و با استفاده از آن قطر رآکتور را بدست آورد . محاسبه سطح کاتالیزور باید بر مبنای دبی متانول انجام شود .

محصول خروجی از واکنش کاتالیستی وارد مبدل حرارتی که در قسمت پائین رآکتور قرار دارد می شود . در مبدل می باید سطح حرارتی مورد نیاز و تعداد لوله ها را تعیین نماییم . برای بدست آوردن سطح حرارتی لازم ابتدا باید شار حرارتی لازم را محاسبه نماییم .

شار حرارتی از رابطه فوق بدست می آید .

و با توجه به رابطه زیر می توان سطح حرارتی لازم را بدست آورد .

Q شار حرارتی(Btu/hr) ، m دبی جرمی (Lb/hr) ، cp ظرفیت حرارتی (Btu/LbF) و DT اختلاف دمای ورودی و خروجی ، U ضریب کلی انتقال حرارت ( Btu/hrft2 0F ) و LMTD متوسط لگاریتمی اختلاف درجه حرارت ( ۰F ) و A سطح نبادل حرارتی ( ft2 ) .

برای ضریب کلی انتقال حرارت از اعداد تجربی که در مراجع مختلف ارائه گردیده استفاده می نماییم . تعداد و مشخصات لوله های مبدل را براساس سطح حرارتی بدست می آوریم .

ارتفاع رآکتور نیز از رابطه زیر بدست می آید :

(فضای پایین کاتالیزور) + (فضای بالای کاتالیزور) + کلگی ها + ارتفاع لوله های مبدل =ارتفاع کل رآکتور

در مورد دما و نوع سیال های جریان یافته در مبدل راکتور لازم به تذکر است که دمای محصولات واکنش °F 1292 (°C 700 ) می باشد و دمای این مواد هنگام خروج °F302می باشد که باعث گرم کردن آب ورودی به مبدل می شود . دمای آب ورودی به مبدل برابر دمای آب خروجی از تبخیر کننده یعنی °F 203 می باشد . مقداری آب نیز به آب خروجی از تبخیر کننده اضافه می شود ولی به علت رعایت احتیاط حداکثر دمایی که آب ورودی می تواند داشته باشد (°F302) برای آن در نظر گرفته می شود .

در این مبدل بخار لازم برای تبخیر کننده نیز تأمین می شود . فشار این بخار psig 30 بوده و دمایی برابر °F250 دارد . این مبدل در واقع عمل بازیافت حرارت حاصل از واکنش و جلوگیری از اتلاف حرارت را انجام می دهد .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول – طراحی راکتور های مورد استفاده در صنعت با نرم افزار Hysys

۱

طراحی راکتور و مبدل آن با نرم افزار HYsys و نتایج ارائه شده

۲

طراحی و محاسبات برج

۱۲

فصل دوم : مدلینگ و شبیه سازی واکنش های شیمیایی درون راکتورها

۲۳

مدلینگ و شبیه سازی سنتز حلقه ی آمونیاک

۲۵

مقدمه

۲۵

اطلاعات طرح

۲۷

ضریب های انتقال دهنده ی گرما

۳۵

نتیجه گیری

۴۱

شبیه سازی راکتورهای سنتز آمونیاک

۴۱

کاتالیست بستر عایق گرمایی

۵۴

کاتالیست بستر بدون عایق گرمایی

۵۵

برنامه ریزی و محاسبه

۵۶

راکتورهای گرمایی خودکار

۵۸

نتیجهع گیری کلی پایان نامه

۶۰

عنوان

صفحه

شبیه سازی و بهینه سازی عامل واکنش آمونیاک صنعت

۶۱

مدل کلی راکتور

۶۴

عامل موثر و معادلات ذره ی کاتالیست

۶۶

محاسبات عددی

۷۱

مدلسازی وشبیه سازی

۷۴

بهینه سازی کنش راکتور

۷۵

بهینه سازی سرعت اصلی واکنش

۷۷

نظریات مطرح شده بر روی شبیه سازی راکتور

۸۴

پاسخ به نظریات مطرح شده

۸۵

منابع

۸۸

نوشته دانلود پروژه طراحی راکتور های مورد استفاده در صنعت با استفاده از نرم افزار HYSYS اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه اسید سولفوریک ۷۰ ص

Word2007

تاریخچه اسید سولفوریک :

اسید سولفوریک به عنوان کیمیاگر قرون وسطی شناخته شده است و به نامهای متفاوتی خوانده می شود از جمله ، روغن زاج و الکل زاج .

ماده ای از تقطیر خشک مواد معدنی مانند هپتا هیدرات سولفات آهن II ،  ، بوجود آمده که تحت عنوان زاج نیز نامیده شد ، و از تقطیر خشک ، پنتا هیدرات سولفات I ،   ، ماده ای بوجود آمد که این ماده هم تحت عنوان زاج آبی نام گرفت .

اگر این ترکیبات را گرم کنیم ، به اکسید آهن و مس تجزیه می شوند ، و به ترتیب آب و « تری اکسید سولفور » آزاد می شود ، که باز هم اگر آب و « تری اکسید سولفور » را با هم ترکیب کنیم محلول رقیق اسید سولفوریک بوجود می آید .

چنین ترکیباتی را کیمیاگران قرن ۱۲ و ۱۳ مانند « عرب ابوبکر الراسس » و « آلبرتوس مگنوس آلمانی » بوجود آورند . در قرن هفدهم ، شیمیدان هلندی آلمانی به نام « جوهان گلابر » ، سولفور را با نمک ( نیترات پتاسیم ،   ) سوزاند و بدین ترتیب اسید سولفوریک تهیه کرد ، البته این دو را بخار داد .

هنگام تجزیه نمک ، سولفور به   اکسید شد و بدین ترتیب با آب ترکیب شد و باعث بوجود آمدن اسید سولفوریک شد . در سال ۱۷۳۶ ، « جاشوا وارد » ، داروشناسی لندنی ، این روش را برای تهیه مقدار زیادی اسیدسولفوریک استفاده کرد . در سال ۱۹۴۶ در «بریمنیگهام» ، « جان ریبوک » اسید سولفوریک را در یک سری اتاقهای خیلی سربی تهیه کرد که این روش هم ارزان تر بود و هم مناسب تر و هم اینکه او مقدار بیشتری از اسیدسولفوریک را توانست در ظرفهای شیشه ای که در قبل هم استفاده شده بودند ، تهیه کند . فرآیند اتاق سربی این فرصت را به صنعت داد تا بتواند اسید سولفوریک را تولید کند و این روش تقریباً تا دو قرن ادامه داشت و بدین ترتیب توانستند بسیاری از مواد باقیمانده را هم پالایش کنند .

اسید سولفوریک « جان ریبوک » تنها اسید سولفوریک ۴۰ تا ۳۵% بود . بعدها دو کیمیاگر ، یکی فرانسوی به نام « جوزف لوئیس گی لوسا » و دیگری کیمیاگر بریتانیایی به نام « جوها گلوور » توانستند در اتاقهای سربی یک سری پالایش ها را انجام دهند و بدین ترتیب اسید سولفوریک ۷۸% تولید کنند .

با این حال ، کارخانه های رنگینه و همچنین بسیاری از فرآیندهای شیمیایی به محصولات غلیظ تری احتیاج داشتند و در تمام دوره قرن هجدهم این مشکل تنها بوسیله روش تقطیر خشک مواد معدنی حل می شد ، بدین ترتیب که روشهای تقطیر به صورتی انجام شود که شبیه به روشهای طبیعی کیمیاگری باشد . پیریت ( دی سولفید آهن   ) در هوا گرم می شد و بدین ترتیب سولفات II ،   ، بوجود می آمد که اگر همین ماده را تا ۴۸ درجه سانتی گراد حرارت می دادند به اکسید آهن II و « تری اکسید سولفور » تجزیه می شد و می توانست از آب عبور کند و باعث بوجود آمدن اسید سولفوریک در هر غلظتی شود . چون این روش هزینه زیادی در برداشت ، باعث می شد که از اسید سولفوریک غلیظ کمتر استفاده کنند.

در سال ۱۸۳۱ ، یک تاجر سرکه که بریتانیایی بود به نام « پریگرین فیلیپس » ، روشی اقتصادی برای تولید اسید سولفوریک غلیظ ، اختراع کرد . در این روش ، « دی اکسید سولفور »   ، بوسیله تسویه سولفور یا پیریت در هوا ، تولید شد و سپس با مقداری هوای اضافی ترکیب و از بالای یک « کاتالیزور پلاتینیوم » در درجه حرارت بالا ، عبور کرد و سپس با اکسیژن هوا ترکیب شد و باعث بوجود آمدن   خالص شد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

 

 

 

 

فصل اول

تاریخچه اسید سولفوریک ………………………………………………………….  ۱

اسید سولفوریک ……………………………………………………………………  ۵

خصوصیات اسید سولفوریک ………………………………………………………  ۷

واکنش های اسید سولفوریک ………………………………………………………  ۱۱

 

فصل دوم

گوگرد …………………………………………………………………………….  ۱۶

فرآیند اصلاح شده کلاوس ………………………………………………………..  ۱۸

ترکیبات کربن – گوگرد ………………………………………………………….  ۲۱

فرآیند SCOT ……………………………………………………………………  ۲۲

استفاده از فرآیند شبیه سازی برای پیشرفت عمل بازیابی سولفور ……………….  ۲۳

مقدمه ……………………………………………………………………………..  ۲۴

مثال ۱- مرتب کردن اطلاعات کارخانه ها برای واحدهای موجود  …………….  ۲۵

نمونه ۱   جستجوی انتخابات صحیح جهت افزایش عمل بازیابی سولفور ………  ۲۸

استفاده از یک بستر سرد …………………………………………………………..  ۲۹

استفاده از یک بستر اکسیده شده ( اکسایشی ) مستقیم ……………………………..  ۳۱

استفاده از مشعل کاتالیزوری selectox ………………………………………..  ۳۳

مثال ۲- بهینه سازی یک واحد سولفور Claus :………………………………… 35

بهینه سازی یک طرح جدید ……………………………………………………….  ۳۸

خلاصه روشهای تولید …………………………………………………………….  ۴۰

 

فصل سوم

روش تماسی ( اتصالی ) ………………………………………………………….  ۴۱

سایر روش ها …………………………………………………………………….  ۴۲

تولید اسید سولفوریک به روش تماس  …………………………………………….  ۴۴

تولید SO2 ………………………………………………………………………….  ۴۵

تبدیل دی اکسید گوگرد به تری اکسید گوگرد So3 ……………………………………….  ۴۶

خلاصه ای (گزارشی) از شرایط کاتایزورها برای انجام عمل اکسایش دی اکسید سولفور ……..  ۵۰

جذب دو برابر فرآیند تماسی ………………………………………………………  ۵۲

شرح واحد تولید اسیدسولفوریک …………………………………………………..  ۵۵

 

فصل چهارم

پیل ………………………………………………………………………………..  ۶۲

عملیات تصفیه شیمیایی فرآورده های نفتی به وسیله اسید سولفوریک ……………  ۶۴

کاربرد اسید سولفوریک در تولید سوخت موشک …………………………………..  ۶۵

طریقه ساخت ……………………………………………………………………..  ۶۶

 

فصل پنجم :‌ پیوست ………………………………………………………………  ۶۸

 

 

 

 

 

نوشته پروژه اسید سولفوریک ۷۰ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه اسید سولفوریک ۷۰ ص

Word2007

تاریخچه اسید سولفوریک :

اسید سولفوریک به عنوان کیمیاگر قرون وسطی شناخته شده است و به نامهای متفاوتی خوانده می شود از جمله ، روغن زاج و الکل زاج .

ماده ای از تقطیر خشک مواد معدنی مانند هپتا هیدرات سولفات آهن II ،  ، بوجود آمده که تحت عنوان زاج نیز نامیده شد ، و از تقطیر خشک ، پنتا هیدرات سولفات I ،   ، ماده ای بوجود آمد که این ماده هم تحت عنوان زاج آبی نام گرفت .

اگر این ترکیبات را گرم کنیم ، به اکسید آهن و مس تجزیه می شوند ، و به ترتیب آب و « تری اکسید سولفور » آزاد می شود ، که باز هم اگر آب و « تری اکسید سولفور » را با هم ترکیب کنیم محلول رقیق اسید سولفوریک بوجود می آید .

چنین ترکیباتی را کیمیاگران قرن ۱۲ و ۱۳ مانند « عرب ابوبکر الراسس » و « آلبرتوس مگنوس آلمانی » بوجود آورند . در قرن هفدهم ، شیمیدان هلندی آلمانی به نام « جوهان گلابر » ، سولفور را با نمک ( نیترات پتاسیم ،   ) سوزاند و بدین ترتیب اسید سولفوریک تهیه کرد ، البته این دو را بخار داد .

هنگام تجزیه نمک ، سولفور به   اکسید شد و بدین ترتیب با آب ترکیب شد و باعث بوجود آمدن اسید سولفوریک شد . در سال ۱۷۳۶ ، « جاشوا وارد » ، داروشناسی لندنی ، این روش را برای تهیه مقدار زیادی اسیدسولفوریک استفاده کرد . در سال ۱۹۴۶ در «بریمنیگهام» ، « جان ریبوک » اسید سولفوریک را در یک سری اتاقهای خیلی سربی تهیه کرد که این روش هم ارزان تر بود و هم مناسب تر و هم اینکه او مقدار بیشتری از اسیدسولفوریک را توانست در ظرفهای شیشه ای که در قبل هم استفاده شده بودند ، تهیه کند . فرآیند اتاق سربی این فرصت را به صنعت داد تا بتواند اسید سولفوریک را تولید کند و این روش تقریباً تا دو قرن ادامه داشت و بدین ترتیب توانستند بسیاری از مواد باقیمانده را هم پالایش کنند .

اسید سولفوریک « جان ریبوک » تنها اسید سولفوریک ۴۰ تا ۳۵% بود . بعدها دو کیمیاگر ، یکی فرانسوی به نام « جوزف لوئیس گی لوسا » و دیگری کیمیاگر بریتانیایی به نام « جوها گلوور » توانستند در اتاقهای سربی یک سری پالایش ها را انجام دهند و بدین ترتیب اسید سولفوریک ۷۸% تولید کنند .

با این حال ، کارخانه های رنگینه و همچنین بسیاری از فرآیندهای شیمیایی به محصولات غلیظ تری احتیاج داشتند و در تمام دوره قرن هجدهم این مشکل تنها بوسیله روش تقطیر خشک مواد معدنی حل می شد ، بدین ترتیب که روشهای تقطیر به صورتی انجام شود که شبیه به روشهای طبیعی کیمیاگری باشد . پیریت ( دی سولفید آهن   ) در هوا گرم می شد و بدین ترتیب سولفات II ،   ، بوجود می آمد که اگر همین ماده را تا ۴۸ درجه سانتی گراد حرارت می دادند به اکسید آهن II و « تری اکسید سولفور » تجزیه می شد و می توانست از آب عبور کند و باعث بوجود آمدن اسید سولفوریک در هر غلظتی شود . چون این روش هزینه زیادی در برداشت ، باعث می شد که از اسید سولفوریک غلیظ کمتر استفاده کنند.

در سال ۱۸۳۱ ، یک تاجر سرکه که بریتانیایی بود به نام « پریگرین فیلیپس » ، روشی اقتصادی برای تولید اسید سولفوریک غلیظ ، اختراع کرد . در این روش ، « دی اکسید سولفور »   ، بوسیله تسویه سولفور یا پیریت در هوا ، تولید شد و سپس با مقداری هوای اضافی ترکیب و از بالای یک « کاتالیزور پلاتینیوم » در درجه حرارت بالا ، عبور کرد و سپس با اکسیژن هوا ترکیب شد و باعث بوجود آمدن   خالص شد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

 

 

 

 

فصل اول

تاریخچه اسید سولفوریک ………………………………………………………….  ۱

اسید سولفوریک ……………………………………………………………………  ۵

خصوصیات اسید سولفوریک ………………………………………………………  ۷

واکنش های اسید سولفوریک ………………………………………………………  ۱۱

 

فصل دوم

گوگرد …………………………………………………………………………….  ۱۶

فرآیند اصلاح شده کلاوس ………………………………………………………..  ۱۸

ترکیبات کربن – گوگرد ………………………………………………………….  ۲۱

فرآیند SCOT ……………………………………………………………………  ۲۲

استفاده از فرآیند شبیه سازی برای پیشرفت عمل بازیابی سولفور ……………….  ۲۳

مقدمه ……………………………………………………………………………..  ۲۴

مثال ۱- مرتب کردن اطلاعات کارخانه ها برای واحدهای موجود  …………….  ۲۵

نمونه ۱   جستجوی انتخابات صحیح جهت افزایش عمل بازیابی سولفور ………  ۲۸

استفاده از یک بستر سرد …………………………………………………………..  ۲۹

استفاده از یک بستر اکسیده شده ( اکسایشی ) مستقیم ……………………………..  ۳۱

استفاده از مشعل کاتالیزوری selectox ………………………………………..  ۳۳

مثال ۲- بهینه سازی یک واحد سولفور Claus :………………………………… 35

بهینه سازی یک طرح جدید ……………………………………………………….  ۳۸

خلاصه روشهای تولید …………………………………………………………….  ۴۰

 

فصل سوم

روش تماسی ( اتصالی ) ………………………………………………………….  ۴۱

سایر روش ها …………………………………………………………………….  ۴۲

تولید اسید سولفوریک به روش تماس  …………………………………………….  ۴۴

تولید SO2 ………………………………………………………………………….  ۴۵

تبدیل دی اکسید گوگرد به تری اکسید گوگرد So3 ……………………………………….  ۴۶

خلاصه ای (گزارشی) از شرایط کاتایزورها برای انجام عمل اکسایش دی اکسید سولفور ……..  ۵۰

جذب دو برابر فرآیند تماسی ………………………………………………………  ۵۲

شرح واحد تولید اسیدسولفوریک …………………………………………………..  ۵۵

 

فصل چهارم

پیل ………………………………………………………………………………..  ۶۲

عملیات تصفیه شیمیایی فرآورده های نفتی به وسیله اسید سولفوریک ……………  ۶۴

کاربرد اسید سولفوریک در تولید سوخت موشک …………………………………..  ۶۵

طریقه ساخت ……………………………………………………………………..  ۶۶

 

فصل پنجم :‌ پیوست ………………………………………………………………  ۶۸

 

 

 

 

 

نوشته پروژه اسید سولفوریک ۷۰ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.