پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( ماسلاچ )

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

مسلش و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند تنها ابزاری که می‌تواند هر سه بعد فرسودگی شغلی را مورد سنجش قرار دهد پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش یا MBI است.
در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به فرسودگی شغلی چه در خارج کشور چه در داخل کشور این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.
فرم اولیه MBI که شامل ۴۷ سؤال بود و دارای مقیاس دوگانه فراوانی و شدت بود، روی نمونه‌ای ۶۰۵ نفری (۵۶ درصد مرد و ۴۴ درصد زن) اجرا شد. این افراد کارکنان مشاغل خدماتی و بهداشتی بودند شامل: پلیس، معلم، پرستار، مددکار اجتماعی، روانپزشک، پزشک و مدیران مؤسسات. بعداز سپردن داده‌های بدست آمده به تحلیل عوامل ده عامل هم برای فراوانی و هم برای شدت بدست آمد. با توجه به چند معیار از جمله بار عاملی و همبستگی هر سؤال با نمره کر آزمون ۲۲ سؤال ضعیف از ۴۷ سؤال حذف شد و تعداد سؤالات آزمون به ۲۵ سؤال رسید. آزمون جدید که شامل ۲۵ سؤال بود روی نمونه‌ای ۴۲۰ نفری (۹۶ درصد زن و ۲۹ درصد مرد) اجرا شد. مشاغل این افراد عبارت بود از: پرستار، معلم، مددکار اجتماعی، مشاور، کارکنان بهداشت روانی، کارکنان بهداشت روانی، کارکنان خدماتی ادارات و مدیران اجرایی مؤسسات. نتایج تحلیل عوامل داده‌های حاصل از این مطالعه همانند مطالعه قبل بود و به همین دلیل داده‌های هر دو مطالعه ترکیب شد و داده‌های نمونه‌ای ۱۰۲۵ نفری مورد تحلیل قرار گرفت. حاصل این تحلیل بدست آمدن چهار عامل بود. این چهار عامل عبارتند از: ۱- خستگی عاطفی ۲- عملکرد شخصی ۳- مسخ شخصیت ۴- درگیری.
از مجموع ۲۵ سؤال ۹ سؤال به خستگی عاطفی، ۸ سؤال به عملکرد شخصی، ۵ سؤال به مسخ شخصیت و ۳ سؤال به درگیری اختصاص یافت. در اینجا ویژگی‌های آزمون که توسط عابدی (۱۳۸۱) محاسبه شده است، بیان می‌شود.

پرسشنامه :  فرسودگی شغلی ماسلاچ

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

نوع فایل: ورد (WORD)

روایی و پایایی : دارد

تعدا سوال:۲۲ سوال استاندارد

منبع : دارد

مولفه ( ابعاد): دارد

تعداد صفحه: ۶صفحه ورد همراه با توضیحات

سال انتشار: ۱۳۹۰

 

نوشته پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( ماسلاچ ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.