سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران

سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران

 

فرمت : word | حجم : ۳۰۹kb | صفحات : ۶۱

 

projeha.net

 

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف و مزایای سیستم

خلاصه

روش عملیات

انتقال اطلاعات

ضمایم( حقوق پایه )

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

فوق العاده اضافه کاری کارمندان

مقررات مربوط به مرخصی کارمندان

وامها

محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا

محاسبه فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی برای یکماه

محاسبه فوق العاده ویژه

خالص حقوق

اطلاعات  پایه سیستم حقوق

نحوه محاسبه بازنشستگی و بیمه

نحوه محاسبه پس انداز

نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق

محاسبه خالص حقوق

صورت حساب حقوق

حسابداری حقوق

عملیات حسابداری

نحوه محاسبه

نحوه تهیه برگ حضور و غیاب و ارسال به واحدها

افزایش /کاهش دستمزد کارگران

کارگرانی که برگ حضور و غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود

نحوه تکمیل برگ تعطیلات ایام دستمزد

محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری

نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی

فرمول محاسبه نوبتکاری

محاسبه بازخرید مرخصی

فوق العاده ها

فوق العاده مسکن

فوق العاده عائله مندی

مالیات

حق بیمه تأمین اجتماعی

گروه بندی کارگران- محاسبه دستمزد حالات ویژه

عملیات سیستم دستمزد کارگران

ویرایش مقابله ای

بودجه

هزینه های جاری

ساختار و چگونگی تشکیل شماره حسابها

چگونگی رمز واحد/شرکت

منابــع و مأخــذ

منابــع و مأخــذ

۱) حسابداری حقوق و دستمزد مؤلف : مهدی قربانی
۲) حاجی کریمی ، عباسعلی و رنگرز ، حسن ـ مدیریت منابع انسانی ـ چاپ و نشر بازرگانی ـ ۱۳۷۹
۳) سعادت ، اسفندیار ـ مدیریت منابع انسانی ـ سمت ـ ۱۳۷۳
۴) ظهوری ، قاسم ـ روابط کار ( نظریه و فرآیندها ) ـ میر ـ ۱۳۷۸
۵) عسگریان ، مصطفی ـ مدیریت نیروی انسانی ـ جهاد دانشگاهی ـ ۱۳۷۰
۶) هیات تحریریه مجله ـ افزایش بهره وری گام های کوتاه اما استوار ـ مجله تدبیر ـ شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۰
۷) هیات تحریریه مجله ـ سود بخشی یا تسهیم دستاوردها ـ مجله آموزش هماهنگ ـ شهریور ـ ۱۳۷۷
۸) اصول کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی – جعفر باباخانی
۹) اصول حسابداری در سازمانهای دولتی- داود اقوامی – چاپ اول ۱۳۶۷- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

۱-۱           مقدمه

منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها  مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی می باشد.

۱-۲           اهداف و مزایای سیستم

۱-۲-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود:

۱-    مکانیزه نمودن نحوه محاسبه کلیه پرداختهای کارمندان

۲-     ساده بودن روشهای عملیاتی

۱-۲- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:

۱-    استفاده از سیستم مکانیزه به منظور تغییر و یا حذف کلیه پردختها

۲-     حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امکان

۱-۳           خلاصه

۱-۳-الف: خلاصه به طور کلی مجموعه پرداخت به کارمندان ایرانی و کارمندان خارجی که حقوق آنان به ریال پرداخت می کرد عبارتنداز:

۱-    حقوق پایه  ۲- فوق العاده ها ۳- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها ۴- پاداشها

۱-۴- روش عملیات:

ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به ۲ شکل زیر انجام می گیرد.

–         به طور مکانیزه و خودکار- به طور دستی

پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق کارمندان محتوی کلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد:

–     شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینکه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه کمتر از یک ماه و یا اینکه روزانه بیش از یک ماه باشد.

–          حداکثر پرداخت اعم از اینکه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینکه به صورت مبلغ باشد.

–      شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی کارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.

۱-۴-۱: روش مکانیزه فوق العاده ها:

ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یک از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق کارمندان انجام پذیر است.

۱-۴-۲- فوق العاده هایی که بصورت دستی عمل می گیرند:

به منظور احتساب فوق العاده هائیکه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – کامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددکه طی آن شماره کارمندی شخصی که استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به کامپیوتر اعلام می گردد.

۱-۴-۳: فوق العاده های ثابت و متغیر:

اصولاً متغیرها از نظر پرداخت ۲ صورت دارند:

الف: پرداختهای ثابت   ب: پرداختهای متغیر

فوق العاده های متغیر به طور کلی ۲ حالت دارند:

۱-  فوق العاده هایی که دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای کارکرد و یا ساعات کارکرد محاسبه و به کارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتکاری، فوق العاده کار در سکو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه کاری.

۲-   فوق العاده هایی که با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت نشود. مانند: کمک هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت

الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به مقررات و شرایط استخدامی کارمند همه ماهه به کارمند پرداخت می شود.

فوق العاده های ثابت ممکن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:

۱-  در بدو استخدام کارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشکان.

فوق العاده های ثابت عمدتاً ۲ حالت دارند:

۱-    درصدی از حقوق پایه را تشکیل میدهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره

۲-     مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: کمک هزینه مسکن

ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به شرایط کار و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت گردد.

۱-۴-۴: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها

۱-    سالیانه: فوق العاده هائی ستند که فقط یکبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.

۲-     سه ماهه: فوق العاده هایی هستند که هر سه ماه یکبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارک.

 ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و

نوشته سیستم حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت ایران اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.