پروژه مالی مخابرات

پروژه مالی مخابرات

فرمت : word | حجم : ۲۶۷kb | صفحات : ۷۲

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول : اداره مالی اداری

امور متقاضیان و امور مشترکین

واحد آبونمان

فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان

فصل دوم : تشکیلات و روابط سازمانی

چارت سازمانی

 فصل سوم : معاونت اداره کل مخابرات استان تهران مخابرات دکتر حسابی

برنامه ریزی

قوانین عمومی‌مدیریت

مسائل پرسنلی

شماره گذاری و اجرای پروژه

خرید و تدارکات

سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت

فصل چهارم : اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری

شبکه کابل و هوایی

بخش اطلاعات ۱۱۸

واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی

واحد واگذاری خطوط شهری

فصل پنجم : اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور

واحد تلفن راه دور و بین‌المللی

واحد تلفن بین‌الملل

اطاق دستگاه کاریر

مؤخره و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

منابع و ماخذ :

۱- بولتن گزارش فعالیت‌های مخابرات ( تاریخچه مخابرات کشور )
۲- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی تالیف جیمز – آ – سن
۳- مصوبات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران
۴- نگرشی بر تلاش پانزده ساله مخابرات استان تهران
۵- آمار سر شماری جمعیت سازمان آمار ایران
۶- چارت سازمانی مخابرات دکتر حسابی
۷- صورتحساب‌های مالی ، ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان مخابرات دکتر حسابی
۸- مجموعه مقررات و آئین نامه‌ها و دستور العمل‌ها و تعرفه‌های خدمات مخابراتی کشور
۹- دفاتر واحد واگزاری خطوط مخابرات دکتر حسابی
۱۰- مدارک و اطلاعات موجود در واحدهای مختلف مخابرات دکتر حسابی .

 

فصل اول : اداره مالی اداری 

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .

۱-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

نوشته پروژه مالی مخابرات اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.